Sản phẩm
Hotline : 0902202727 Email : info@blockreal.vn

Sản phẩm

Gạch Ấn Độ 600x1200 GAD-P62032

Gạch Ấn Độ 600x1200 GAD-P62032

- Mã số : GAD-P62032
- Thùng 2 viên: 1.44m2
- Kích thước sản phẩm 600x1200 mm
- Đơn vị tính : m2
- Hãng sản xuất : Ấn Độ

826,000 đ

Gạch Ấn Độ 600x1200 GAD-P62201

Gạch Ấn Độ 600x1200 GAD-P62201

- Mã số : GAD-P62201
- Thùng 2 viên: 1.44m2
- Kích thước sản phẩm 600x1200 mm
- Đơn vị tính : m2
- Hãng sản xuất : Ấn Độ

826,000 đ

Gạch Ấn Độ 600x1200 GAD-P62191

Gạch Ấn Độ 600x1200 GAD-P62191

- Mã số : GAD-P62191
- Thùng 2 viên: 1.44m2
- Kích thước sản phẩm 600x1200 mm
- Đơn vị tính : m2
- Hãng sản xuất : Ấn Độ

826,000 đ

Gạch Ấn Độ 600x1200 GAD-P62058

Gạch Ấn Độ 600x1200 GAD-P62058

- Mã số : GAD-P62058
- Thùng 2 viên: 1.44m2
- Kích thước sản phẩm 600x1200 mm
- Đơn vị tính : m2
- Hãng sản xuất : Ấn Độ

826,000 đ

Gạch Ấn Độ 600x1200 GAD-P62065

Gạch Ấn Độ 600x1200 GAD-P62065

- Mã số : GAD-P62065
- Thùng 2 viên: 1.44m2
- Kích thước sản phẩm 600x1200 mm
- Đơn vị tính : m2
- Hãng sản xuất : Ấn Độ

826,000 đ

Gạch Ấn Độ 600x1200 GAD-M62139

Gạch Ấn Độ 600x1200 GAD-M62139

- Mã số : GAD-M62139
- Thùng 2 viên: 1.44m2
- Kích thước sản phẩm 600x1200 mm
- Đơn vị tính : m2
- Hãng sản xuất : Ấn Độ

826,000 đ

Gạch Ấn Độ 600mm*1200mm GAD-M62122

Gạch Ấn Độ 600mm*1200mm GAD-M62122

- Mã số : GAD-M62122
- Thùng 2 viên: 1.44m2
- Kích thước sản phẩm 600x1200 mm
- Đơn vị tính : m2
- Hãng sản xuất : Ấn Độ

826,000 đ

Gạch Ấn Độ 600x1200 GAD-P62026

Gạch Ấn Độ 600x1200 GAD-P62026

- Mã số : GAD-P62026
- Thùng 2 viên: 1.44m2
- Kích thước sản phẩm 600x1200 mm
- Đơn vị tính : m2
- Hãng sản xuất : Ấn Độ

826,000 đ

Gạch Ấn Độ 600x1200 GAD-P62179

Gạch Ấn Độ 600x1200 GAD-P62179

- Mã số : GAD-P62179
- Thùng 2 viên: 1.44m2
- Kích thước sản phẩm 600x1200 mm
- Đơn vị tính : m2
- Hãng sản xuất : Ấn Độ

826,000 đ

Gạch Ấn Độ 600x1200 GAD-P62095

Gạch Ấn Độ 600x1200 GAD-P62095

- Mã số : GAD-P62095
- Thùng 2 viên: 1.44m2
- Kích thước sản phẩm 600x1200 mm
- Đơn vị tính : m2
- Hãng sản xuất : Ấn Độ

826,000 đ

Gạch Ấn Độ 600x1200 GAD-P62078

Gạch Ấn Độ 600x1200 GAD-P62078

- Mã số : GAD-P62078
- Thùng 2 viên: 1.44m2
- Kích thước sản phẩm 600x1200 mm
- Đơn vị tính : m2
- Hãng sản xuất : Ấn Độ

826,000 đ

Gạch Ấn Độ 600x1200 GAD-P62060

Gạch Ấn Độ 600x1200 GAD-P62060

- Mã số : GAD-P62060
- Thùng 2 viên: 1.44m2
- Kích thước sản phẩm 600x1200 mm
- Đơn vị tính : m2
- Hãng sản xuất : Ấn Độ

826,000 đ

Gạch Ấn Độ 600x1200 GAD-P62054

Gạch Ấn Độ 600x1200 GAD-P62054

- Mã số : GAD-P62054
- Thùng 2 viên: 1.44m2
- Kích thước sản phẩm 600x1200 mm
- Đơn vị tính : m2
- Hãng sản xuất : Ấn Độ

826,000 đ

Gạch Ấn Độ 600x1200 GAD-P62042

Gạch Ấn Độ 600x1200 GAD-P62042

- Mã số : GAD-P62042
- Thùng 2 viên: 1.44m2
- Kích thước sản phẩm 600x1200 mm
- Đơn vị tính : m2
- Hãng sản xuất : Ấn Độ

826,000 đ

Gạch Ấn Độ 600mm*1200mm GAD-MC62107

Gạch Ấn Độ 600mm*1200mm GAD-MC62107

- Mã số : GAD-MC62107
- Thùng 2 viên: 1.44m2
- Kích thước sản phẩm 600x1200 mm
- Đơn vị tính : m2
- Hãng sản xuất : Ấn Độ

926,000 đ

Gạch Ấn Độ 600x1200 GAD-M62136

Gạch Ấn Độ 600x1200 GAD-M62136

- Mã số : GAD-M62136
- Thùng 2 viên: 1.44m2
- Kích thước sản phẩm 600x1200 mm
- Đơn vị tính : m2
- Hãng sản xuất : Ấn Độ

826,000 đ

Gạch Ấn Độ 600x1200 AZ62001

Gạch Ấn Độ 600x1200 AZ62001

- Mã số : AZ62001
- Thùng 2 viên: 1.44m2
- Kích thước sản phẩm 600x1200 mm
- Đơn vị tính : m2
- Hãng sản xuất : Ấn Độ

826,000 đ

Gạch Ấn Độ 800x1600 GAD-HG816019

Gạch Ấn Độ 800x1600 GAD-HG816019

- Mã số : GAD-HG816019
- Thùng 2 viên: 2.56m2
- Kích thước sản phẩm 800x1600 mm
- Đơn vị tính : m2
- Hãng sản xuất : Ấn Độ

1,456,000 đ

Gạch Ấn Độ 800x1600 GAD-P816017

Gạch Ấn Độ 800x1600 GAD-P816017

- Mã số : GAD-P816017
- Thùng 2 viên: 2.56m2
- Kích thước sản phẩm 800x1600 mm
- Đơn vị tính : m2
- Hãng sản xuất : Ấn Độ

1,296,000 đ

Gạch Ấn Độ 600x1200 GAD-P62053

Gạch Ấn Độ 600x1200 GAD-P62053

- Mã số : GAD-P62053
- Thùng 2 viên: 1.44m2
- Kích thước sản phẩm 600x1200 mm
- Đơn vị tính : m2
- Hãng sản xuất : Ấn Độ

826,000 đ

Gạch Ấn Độ 600x1200 GAD-HG62048

Gạch Ấn Độ 600x1200 GAD-HG62048

- Mã số : GAD-HG62048
- Thùng 2 viên: 1.44m2
- Kích thước sản phẩm 600x1200 mm
- Đơn vị tính : m2
- Hãng sản xuất : Ấn Độ

966,000 đ

Gạch Ấn Độ 600x1200 GAD-HG62045

Gạch Ấn Độ 600x1200 GAD-HG62045

- Mã số : GAD-HG62045
- Thùng 2 viên: 1.44m2
- Kích thước sản phẩm 600x1200 mm
- Đơn vị tính : m2
- Hãng sản xuất : Ấn Độ

966,000 đ

Gạch Ấn Độ 600x1200 GAD-P62038

Gạch Ấn Độ 600x1200 GAD-P62038

- Mã số : GAD-P62038
- Thùng 2 viên: 1.44m2
- Kích thước sản phẩm 600x1200 mm
- Đơn vị tính : m2
- Hãng sản xuất : Ấn Độ

826,000 đ

Gạch Ấn Độ 600x1200 GAD-HG62025

Gạch Ấn Độ 600x1200 GAD-HG62025

- Mã số : GAD-HG62025
- Thùng 2 viên: 1.44m2
- Kích thước sản phẩm 600x1200 mm
- Đơn vị tính : m2
- Hãng sản xuất : Ấn Độ

966,000 đ

Gạch Ấn Độ 600x1200 GAD-HG62197

Gạch Ấn Độ 600x1200 GAD-HG62197

- Mã số : GAD-HG62197
- Thùng 2 viên: 1.44m2
- Kích thước sản phẩm 600x1200 mm
- Đơn vị tính : m2
- Hãng sản xuất : Ấn Độ

966,000 đ

Gạch Ấn Độ 600x1200 GAD-HG62193

Gạch Ấn Độ 600x1200 GAD-HG62193

- Mã số : GAD-HG62193
- Thùng 2 viên: 1.44m2
- Kích thước sản phẩm 600x1200 mm
- Đơn vị tính : m2
- Hãng sản xuất : Ấn Độ

966,000 đ

Gạch Ấn Độ 600x1200 GAD-HG62188

Gạch Ấn Độ 600x1200 GAD-HG62188

- Mã số : GAD-HG62188
- Thùng 2 viên: 1.44m2
- Kích thước sản phẩm 600x1200 mm
- Đơn vị tính : m2
- Hãng sản xuất : Ấn Độ

966,000 đ

Gạch Ấn Độ 600x1200 GAD-HG62187

Gạch Ấn Độ 600x1200 GAD-HG62187

- Mã số : GAD-HG62187
- Thùng 2 viên: 1.44m2
- Kích thước sản phẩm 600x1200 mm
- Đơn vị tính : m2
- Hãng sản xuất : Ấn Độ

966,000 đ

Gạch Ấn Độ 600x1200 GAD-HG62148

Gạch Ấn Độ 600x1200 GAD-HG62148

- Mã số : GAD-HG62148
- Thùng 2 viên: 1.44m2
- Kích thước sản phẩm 600x1200 mm
- Đơn vị tính : m2
- Hãng sản xuất : Ấn Độ

966,000 đ

Gạch Ấn Độ 600x1200 GAD-P62142

Gạch Ấn Độ 600x1200 GAD-P62142

- Mã số : GAD-P62142
- Thùng 2 viên: 1.44m2
- Kích thước sản phẩm 600x1200 mm
- Đơn vị tính : m2
- Hãng sản xuất : Ấn Độ

826,000 đ

Gạch Ấn Độ 800x800 GAD-P88008

Gạch Ấn Độ 800x800 GAD-P88008

- Mã số : GAD-P88008
- Thùng 3 viên: 1.92m2
- Kích thước sản phẩm 800x800 mm
- Đơn vị tính : m2
- Hãng sản xuất : Ấn Độ

786,000 đ

Gạch Ấn Độ 800x800 GAD-P88006

Gạch Ấn Độ 800x800 GAD-P88006

- Mã số : GAD-P88006
- Thùng 3 viên: 1.92m2
- Kích thước sản phẩm 800x800mm
- Đơn vị tính : m2
- Hãng sản xuất : Ấn Độ

786,000 đ

Gạch Ấn Độ 600x1200 GAD-M62109

Gạch Ấn Độ 600x1200 GAD-M62109

- Mã số : GAD-M62109
- Thùng 2 viên: 1.44m2
- Kích thước sản phẩm 600x1200 mm
- Đơn vị tính : m2
- Hãng sản xuất : Ấn Độ

826,000 đ

Gạch Ấn Độ 600x1200 GAD-P62064

Gạch Ấn Độ 600x1200 GAD-P62064

- Mã số : GAD-P62064
- Thùng 2 viên: 1.44m2
- Kích thước sản phẩm 600x1200 mm
- Đơn vị tính : m2
- Hãng sản xuất : Ấn Độ

826,000 đ

Gạch Ấn Độ 600x1200 GAD-HG62041

Gạch Ấn Độ 600x1200 GAD-HG62041

- Mã số : GAD-HG62041
- Thùng 2 viên: 1.44m2
- Kích thước sản phẩm 600x1200 mm
- Đơn vị tính : m2
- Hãng sản xuất : Ấn Độ

966,000 đ

Gạch Ấn Độ 600x1200 AZ62017

Gạch Ấn Độ 600x1200 AZ62017

- Mã số : AZ62017
- Thùng 2 viên: 1.44m2
- Kích thước sản phẩm 600x1200 mm
- Đơn vị tính : m2
- Hãng sản xuất : Ấn Độ

826,000 đ

Gạch Ấn Độ 600x1200 AZ62015

Gạch Ấn Độ 600x1200 AZ62015

- Mã số : AZ62015
- Thùng 2 viên: 1.44m2
- Kích thước sản phẩm 600x1200 mm
- Đơn vị tính : m2
- Hãng sản xuất : Ấn Độ

826,000 đ

Gạch Ấn Độ 600x1200 AZ62006

Gạch Ấn Độ 600x1200 AZ62006

- Mã số : AZ62006
- Thùng 2 viên: 1.44m2
- Kích thước sản phẩm 600x1200 mm
- Đơn vị tính : m2
- Hãng sản xuất : Ấn Độ

826,000 đ

Gạch Ấn Độ 600x1200 AZ62012

Gạch Ấn Độ 600x1200 AZ62012

- Mã số : AZ62012
- Thùng 2 viên: 1.44m2
- Kích thước sản phẩm 600x1200 mm
- Đơn vị tính : m2
- Hãng sản xuất : Ấn Độ

966,000 đ

Gạch Ấn Độ 600x1200 AZ62011

Gạch Ấn Độ 600x1200 AZ62011

- Mã số : AZ62011
- Thùng 2 viên: 1.44m2
- Kích thước sản phẩm 600x1200 mm
- Đơn vị tính : m2
- Hãng sản xuất : Ấn Độ

826,000 đ

Gạch Ấn Độ 600x1200 AZ62010

Gạch Ấn Độ 600x1200 AZ62010

- Mã số : AZ62010
- Thùng 2 viên: 1.44m2
- Kích thước sản phẩm 600x1200 mm
- Đơn vị tính : m2
- Hãng sản xuất : Ấn Độ

826,000 đ

Gạch Ấn Độ 600x1200 AZ62009

Gạch Ấn Độ 600x1200 AZ62009

- Mã số : AZ62009
- Thùng 2 viên: 1.44m2
- Kích thước sản phẩm 600x1200 mm
- Đơn vị tính : m2
- Hãng sản xuất : Ấn Độ

826,000 đ

Facebook