Sản phẩm
Hotline : 0902202727 Email : info@blockreal.vn

Sản phẩm

Gạch Ấn Độ 600mm*1200mm GAD-P62262

Gạch Ấn Độ 600mm*1200mm GAD-P62262

- Mã số : GAD-P62262
- Thùng 2 viên: 1.44m2
- Kích thước sản phẩm 600x1200 mm
- Đơn vị tính : m2
- Hãng sản xuất : Ấn Độ

826,000 VND

Gạch Ấn Độ 600mm*1200mm GAD-P62261

Gạch Ấn Độ 600mm*1200mm GAD-P62261

- Mã số : GAD-P62261
- Thùng 2 viên: 1.44m2
- Kích thước sản phẩm 600x1200 mm
- Đơn vị tính : m2
- Hãng sản xuất : Ấn Độ

826,000 VND

Gạch Ấn Độ 800mm*800mm GAD-P88007

Gạch Ấn Độ 800mm*800mm GAD-P88007

- Mã số : GAD-P88007
- Thùng 3 viên: 1.92m2
- Kích thước sản phẩm 800mm*800mm
- Đơn vị tính : m2
- Hãng sản xuất : Ấn Độ

786,000 VND

Gạch Ấn Độ 1200mm*1200mm GAD-P1212010

Gạch Ấn Độ 1200mm*1200mm GAD-P1212010

- Mã số : GAD-P1212010
- Thùng 2 viên: 2.88m2
- Kích thước sản phẩm 1200mm*1200mm
- Đơn vị tính : m2
- Hãng sản xuất : Ấn Độ

1,296,000 VND

Gạch Ấn Độ 800mm*800mm GAD-P88001

Gạch Ấn Độ 800mm*800mm GAD-P88001

- Mã số : GAD-P88001
- Thùng 3 viên: 1.92m2
- Kích thước sản phẩm 800mm*800mm
- Đơn vị tính : m2
- Hãng sản xuất : Ấn Độ

786,000 VND

Gạch Ấn Độ 800mm*800mm GAD-P88002

Gạch Ấn Độ 800mm*800mm GAD-P88002

- Mã số : GAD-P88002
- Thùng 3 viên: 1.92m2
- Kích thước sản phẩm 800mm*800mm
- Đơn vị tính : m2
- Hãng sản xuất : Ấn Độ

786,000 VND

Gạch Ấn Độ 1200mm*1200mm GAD-P1212005

Gạch Ấn Độ 1200mm*1200mm GAD-P1212005

- Mã số : GAD-P1212005
- Thùng 2 viên: 2.88m2
- Kích thước sản phẩm 1200mm*1200mm
- Đơn vị tính : m2
- Hãng sản xuất : Ấn Độ

1,296,000 VND

Gạch Ấn Độ 1200mm*1200mm GAD-P1212006

Gạch Ấn Độ 1200mm*1200mm GAD-P1212006

- Mã số : GAD-P1212006
- Thùng 2 viên: 2.88m2
- Kích thước sản phẩm 1200mm*1200mm
- Đơn vị tính : m2
- Hãng sản xuất : Ấn Độ

1,296,000 VND

Gạch Ấn Độ 1200mm*1200mm GAD-P1212007

Gạch Ấn Độ 1200mm*1200mm GAD-P1212007

- Mã số : GAD-P1212007
- Thùng 2 viên: 2.88m2
- Kích thước sản phẩm 1200mm*1200mm
- Đơn vị tính : m2
- Hãng sản xuất : Ấn Độ

1,296,000 VND

Gạch Ấn Độ 1200mm*1200mm GAD-P1212008

Gạch Ấn Độ 1200mm*1200mm GAD-P1212008

- Mã số : GAD-P1212008
- Thùng 2 viên: 2.88m2
- Kích thước sản phẩm 1200mm*1200mm
- Đơn vị tính : m2
- Hãng sản xuất : Ấn Độ

1,296,000 VND

Gạch Ấn Độ 1200mm*1200mm GAD-P1212009

Gạch Ấn Độ 1200mm*1200mm GAD-P1212009

- Mã số : GAD-P1212009
- Thùng 2 viên: 2.88m2
- Kích thước sản phẩm 1200mm*1200mm
- Đơn vị tính : m2
- Hãng sản xuất : Ấn Độ

1,296,000 VND

Gạch Ấn Độ 1200mm*1200mm GAD-P1212001

Gạch Ấn Độ 1200mm*1200mm GAD-P1212001

- Mã số : GAD-P1212001
- Thùng 2 viên: 2.88m2
- Kích thước sản phẩm 1200mm*1200mm
- Đơn vị tính : m2
- Hãng sản xuất : Ấn Độ

1,296,000 VND

Gạch Ấn Độ 1200mm*1200mm GAD-M1212002

Gạch Ấn Độ 1200mm*1200mm GAD-M1212002

- Mã số : GAD-M1212002
- Thùng 2 viên: 2.88m2
- Kích thước sản phẩm 1200mm*1200mm
- Đơn vị tính : m2
- Hãng sản xuất : Ấn Độ

1,296,000 VND

Gạch Ấn Độ 1200mm*1200mm GAD-P1212003

Gạch Ấn Độ 1200mm*1200mm GAD-P1212003

- Mã số : GAD-P1212003
- Thùng 2 viên: 2.88m2
- Kích thước sản phẩm 1200mm*1200mm
- Đơn vị tính : m2
- Hãng sản xuất : Ấn Độ

1,296,000 VND

Gạch Ấn Độ 1200mm*1200mm GAD-P1212004

Gạch Ấn Độ 1200mm*1200mm GAD-P1212004

- Mã số : GAD-P1212004
- Thùng 2 viên: 2.88m2
- Kích thước sản phẩm 1200mm*1200mm
- Đơn vị tính : m2
- Hãng sản xuất : Ấn Độ

1,296,000 VND

Gạch Ấn Độ 800mm*1600mm GAD-HG816013

Gạch Ấn Độ 800mm*1600mm GAD-HG816013

- Mã số : GAD-HG816013
- Thùng 2 viên: 2.56m2
- Kích thước sản phẩm 800mm*1600mm
- Đơn vị tính : m2
- Hãng sản xuất : Ấn Độ

1,456,000 VND

Gạch Ấn Độ 800mm*1600mm GAD-HG816014

Gạch Ấn Độ 800mm*1600mm GAD-HG816014

- Mã số : GAD-HG816014
- Thùng 2 viên: 2.56m2
- Kích thước sản phẩm 800mm*1600mm
- Đơn vị tính : m2
- Hãng sản xuất : Ấn Độ

1,456,000 VND

Gạch Ấn Độ 800mm*1600mm GAD-M816015

Gạch Ấn Độ 800mm*1600mm GAD-M816015

- Mã số : GAD-M816015
- Thùng 2 viên: 2.56m2
- Kích thước sản phẩm 800mm*1600mm
- Đơn vị tính : m2
- Hãng sản xuất : Ấn Độ

1,296,000 VND

Gạch Ấn Độ 800mm*1600mm GAD-M816016

Gạch Ấn Độ 800mm*1600mm GAD-M816016

- Mã số : GAD-M816016
- Thùng 2 viên: 2.56m2
- Kích thước sản phẩm 800mm*1600mm
- Đơn vị tính : m2
- Hãng sản xuất : Ấn Độ

1,296,000 VND

Gạch Ấn Độ 800mm*1600mm GAD-P816008

Gạch Ấn Độ 800mm*1600mm GAD-P816008

- Mã số : GAD-P816008
- Thùng 2 viên: 2.56m2
- Kích thước sản phẩm 800mm*1600mm
- Đơn vị tính : m2
- Hãng sản xuất : Ấn Độ

1,296,000 VND

Gạch Ấn Độ 800mm*1600mm GAD-HG816009

Gạch Ấn Độ 800mm*1600mm GAD-HG816009

- Mã số : GAD-HG816009
- Thùng 2 viên: 2.56m2
- Kích thước sản phẩm 800mm*1600mm
- Đơn vị tính : m2
- Hãng sản xuất : Ấn Độ

1,456,000 VND

Gạch Ấn Độ 800mm*1600mm GAD-HG816011

Gạch Ấn Độ 800mm*1600mm GAD-HG816011

- Mã số : GAD-HG816011
- Thùng 2 viên: 2.56m2
- Kích thước sản phẩm 800mm*1600mm
- Đơn vị tính : m2
- Hãng sản xuất : Ấn Độ

1,456,000 VND

Gạch Ấn Độ 800mm*1600mm GAD-HG816012

Gạch Ấn Độ 800mm*1600mm GAD-HG816012

- Mã số : GAD-HG816012
- Thùng 2 viên: 2.56m2
- Kích thước sản phẩm 800mm*1600mm
- Đơn vị tính : m2
- Hãng sản xuất : Ấn Độ

1,456,000 VND

Gạch Ấn Độ 800mm*1600mm GAD-P816003

Gạch Ấn Độ 800mm*1600mm GAD-P816003

- Mã số : GAD-P816003
- Thùng 2 viên: 2.56m2
- Kích thước sản phẩm 800mm*1600mm
- Đơn vị tính : m2
- Hãng sản xuất : Ấn Độ

1,296,000 VND

Gạch Ấn Độ 800mm*1600mm GAD-P816004

Gạch Ấn Độ 800mm*1600mm GAD-P816004

- Mã số : GAD-P816004
- Thùng 2 viên: 2.56m2
- Kích thước sản phẩm 800mm*1600mm
- Đơn vị tính : m2
- Hãng sản xuất : Ấn Độ

1,296,000 VND

Gạch Ấn Độ 800mm*1600mm GAD-P816005

Gạch Ấn Độ 800mm*1600mm GAD-P816005

- Mã số : GAD-P816005
- Thùng 2 viên: 2.56m2
- Kích thước sản phẩm 800mm*1600mm
- Đơn vị tính : m2
- Hãng sản xuất : Ấn Độ

1,296,000 VND

Gạch Ấn Độ 800mm*1600mm GAD-P816006

Gạch Ấn Độ 800mm*1600mm GAD-P816006

- Mã số : GAD-P816006
- Thùng 2 viên: 2.56m2
- Kích thước sản phẩm 800mm*1600mm
- Đơn vị tính : m2
- Hãng sản xuất : Ấn Độ

1,296,000 VND

Gạch Ấn Độ 800mm*1600mm GAD-P816007

Gạch Ấn Độ 800mm*1600mm GAD-P816007

- Mã số : GAD-P816007
- Thùng 2 viên: 2.56m2
- Kích thước sản phẩm 800mm*1600mm
- Đơn vị tính : m2
- Hãng sản xuất : Ấn Độ

1,296,000 VND

Gạch Ấn Độ 800mm*1600mm GAD-P816001

Gạch Ấn Độ 800mm*1600mm GAD-P816001

- Mã số : GAD-P816001
- Thùng 2 viên: 2.56m2
- Kích thước sản phẩm 800mm*1600mm
- Đơn vị tính : m2
- Hãng sản xuất : Ấn Độ

1,296,000 VND

Gạch Ấn Độ 800mm*1600mm GAD-P816002

Gạch Ấn Độ 800mm*1600mm GAD-P816002

- Mã số : GAD-P816002
- Thùng 2 viên: 2.56m2
- Kích thước sản phẩm 800mm*1600mm
- Đơn vị tính : m2
- Hãng sản xuất : Ấn Độ

1,296,000 VND

Gạch Ấn Độ 600mm*1200mm GAD-P62024

Gạch Ấn Độ 600mm*1200mm GAD-P62024

- Mã số : GAD-P62024
- Thùng 2 viên: 1.44m2
- Kích thước sản phẩm 600x1200 mm
- Đơn vị tính : m2
- Hãng sản xuất : Ấn Độ

826,000 VND

Gạch Ấn Độ 600mm*1200mm GAD-P62020

Gạch Ấn Độ 600mm*1200mm GAD-P62020

- Mã số : GAD-P62020
- Thùng 2 viên: 1.44m2
- Kích thước sản phẩm 600x1200 mm
- Đơn vị tính : m2
- Hãng sản xuất : Ấn Độ

826,000 VND

Gạch Ấn Độ 600mm*1200mm GAD-P62260

Gạch Ấn Độ 600mm*1200mm GAD-P62260

- Mã số : GAD-P62260
- Thùng 2 viên: 1.44m2
- Kích thước sản phẩm 600x1200 mm
- Đơn vị tính : m2
- Hãng sản xuất : Ấn Độ

826,000 VND

Gạch Ấn Độ 600mm*1200mm GAD-M62257

Gạch Ấn Độ 600mm*1200mm GAD-M62257

- Mã số : GAD-M62257
- Thùng 2 viên: 1.44m2
- Kích thước sản phẩm 600x1200 mm
- Đơn vị tính : m2
- Hãng sản xuất : Ấn Độ

826,000 VND

Gạch Ấn Độ 600mm*1200mm GAD-M62259

Gạch Ấn Độ 600mm*1200mm GAD-M62259

- Mã số : GAD-M62259
- Thùng 2 viên: 1.44m2
- Kích thước sản phẩm 600x1200 mm
- Đơn vị tính : m2
- Hãng sản xuất : Ấn Độ

826,000 VND

Gạch Ấn Độ 600mm*1200mm GAD-P62252

Gạch Ấn Độ 600mm*1200mm GAD-P62252

- Mã số : GAD-P62252
- Thùng 2 viên: 1.44m2
- Kích thước sản phẩm 600x1200 mm
- Đơn vị tính : m2
- Hãng sản xuất : Ấn Độ

826,000 VND

Gạch Ấn Độ 600mm*1200mm GAD-P62253

Gạch Ấn Độ 600mm*1200mm GAD-P62253

- Mã số : GAD-P62253
- Thùng 2 viên: 1.44m2
- Kích thước sản phẩm 600x1200 mm
- Đơn vị tính : m2
- Hãng sản xuất : Ấn Độ

826,000 VND

Gạch Ấn Độ 600mm*1200mm GAD-P62254

Gạch Ấn Độ 600mm*1200mm GAD-P62254

- Mã số : GAD-P62254
- Thùng 2 viên: 1.44m2
- Kích thước sản phẩm 600x1200 mm
- Đơn vị tính : m2
- Hãng sản xuất : Ấn Độ

826,000 VND

Gạch Ấn Độ 600mm*1200mm GAD-P62255

Gạch Ấn Độ 600mm*1200mm GAD-P62255

- Mã số : GAD-P62255
- Thùng 2 viên: 1.44m2
- Kích thước sản phẩm 600x1200 mm
- Đơn vị tính : m2
- Hãng sản xuất : Ấn Độ

826,000 VND

Gạch Ấn Độ 600mm*1200mm GAD-P62256

Gạch Ấn Độ 600mm*1200mm GAD-P62256

- Mã số : GAD-P62256
- Thùng 2 viên: 1.44m2
- Kích thước sản phẩm 600x1200 mm
- Đơn vị tính : m2
- Hãng sản xuất : Ấn Độ

826,000 VND

Gạch Ấn Độ 600mm*1200mm GAD-HG62248

Gạch Ấn Độ 600mm*1200mm GAD-HG62248

- Mã số : GAD-HG62248
- Thùng 2 viên: 1.44m2
- Kích thước sản phẩm 600x1200 mm
- Đơn vị tính : m2
- Hãng sản xuất : Ấn Độ

956,000 VND

Gạch Ấn Độ 600mm*1200mm GAD-HG62249

Gạch Ấn Độ 600mm*1200mm GAD-HG62249

- Mã số : GAD-HG62249
- Thùng 2 viên: 1.44m2
- Kích thước sản phẩm 600x1200 mm
- Đơn vị tính : m2
- Hãng sản xuất : Ấn Độ

956,000 VND

Facebook