5,100,000,000 VND


BDS-Phuthohoa
Nhà góc 2Mt Hem thông Phú Thọ Hòa, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú